0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Smyková únosnost celistvých průřezů

Smyková únosnost ve směru osy z resp. y se počítá ze vztahu:

kde je:

AV,z, AV,y

 • plocha, která přenáší smyk ve směru z, resp. y

fy

 • mez kluzu oceli

γM0

 • součinitel spolehlivosti

Pokud je průřez oslabený otvory pro spojovací prostředky a platí, že

kde je:

AV,z,osl, AV,y,osl

 • oslabená plocha, která přenáší smyk ve směru z, resp. y

AV,z , AV,y

 • plocha, která přenáší smyk ve směru z, resp. y

fy

 • mez kluzu oceli

fu

 • mez pevnosti oceli

počítá se ještě smyková únosnost oslabeného průřezu:

kde je:

AV,z,osl, AV,y,osl

 • oslabená plocha, která přenáší smyk ve směru z, resp. y

fy

 • mez kluzu oceli

γM0

 • součinitel spolehlivosti

Jako smyková únosnost se pak uvažuje menší z hodnot Vpl,Rd a Vpl,Rd,osl. Pokud má průřez stěny podepřené na dvou okrajích rovnoběžně s osou z resp. y, započítává se do smykové únosnosti ve směru osy z resp. y ještě vliv boulení těchto stěn. Efekt boulení lze omezit zadáním příčných výztuh. Pro výpočet boulení stěny vlivem smyku je v programu použito tzv. jednoduché pokritické metody, převzaté z ENV 1993-1-1, kap. 5.6. Smyková únosnost s vlivem boulení stěny se posuzuje tehdy, je-li štíhlost stěny průřezu větší, než hodnota 69ε, kde ε=(235/fy)0.5. Smyková únosnost s vlivem boulení je stanovena vztahem

kde je:

d

 • šířka stěny

tw

 • tloušťka stěny

τba

 • jednoduchá pokritická smyková pevnost

γM1

 • součinitel spolehlivosti

Výpočtová smyková únosnost ve směru osy z VRd,z se určí jako menší z hodnot Vpl,Rd,z a Vba,Rd,z, únosnost ve směru osy y VRd,y se určí jako menší z hodnot Vpl,Rd,y. Pro stěny na jednom konci volné není boulení vlivem smyku řešeno.

Smyková únosnost trapézových plechů

Smyková únosnost trapézových plechů se počítá dle EN 1993-1-3, 6.1.5, (6.8):

kde:

fbv

je smyková pevnost s vlivem boulení podle tabulky 6.1,

hw

výška stojiny mezi střednicemi pásnic,

φ

odklon stojiny od pásnic.

Poměrná štíhlost stojiny λw se pro účely výpočtu fbv určí:

 • Pro stojiny bez podélných výztuh dle (6.10a):

 • Pro stojiny s podélnými výztuhami dle (6.10b):

ale

kde:

Is

je moment setrvačnosti jedné podélné výztuhy vztažený k ose a-a,

sd

celková rozvinutá šířka stojiny,

sp

šikmá výška nejdelší rovinné části stojiny,

sw

šikmá výška stojiny.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.