0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Smyk (MSÚ)

Posouzení smykové únosnosti je prováděno dle kapitoly 6.2 normy EN 1992-1-1.

Únosnost betonu bez smykové výztuže

Únosnost prostého betonového průřezu ve smyku VRd,c je stanovena dle odstavce 6.2.2(1):

kde je:

ρ|

 • stupeň vyztužení tahovou výztuží

fck

 • charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní

bw

 • nejmenší šířka průřezu v tažené oblasti

d

 • účinná výška průřezu

Minimální hodnota únosnosti VRd,c je dána vztahem (6.2b):

Součinitel k je dán vztahem

kde je:

d

 • účinná výška průřezu

Stupeň vyztužení ρ| je získán vztahem

kde je:

As|

 • plocha podélné výztuže v tažené oblasti

Pro napětí betonu v tlaku v těžišťové ose průřezu σcp platí vztah

kde je:

NEd

 • návrhová hodnota normálové síly

Ac

 • plocha betonového průřezu

fcd

 • návrhová válcová pevnost betonu v tlaku

Hodnota CRd,c je získána jako

Hodnota vmin je dána vztahem (6.3N):

Únosnost vyztuženého průřezu

Únosnost svislé smykové výztuže je dána vztahem (6.8):

kde je:

Asw

 • plocha smykové výztuže

s

 • osová vzdálenost smykové výztuže

fyd

 • návrhová mez kluzu smykové výztuže

z

 • rameno vnitřních sil. Velikost ramena může být stanovena výpočtem nebo může být zadána jako násobek účinné výšky d

Θ

 • sklon tlačených diagonál

Pro smykovou výztuž skloněnou pod úhlem α je únosnost dána vztahem (6.13):

Maximální únosnost tlačených diagonál je dána vzorcem (6.9):

kde je:

αcw

 • součinitel zohledňující stav napětí v tlačeném pásu, nabývající hodnoty 1,0

bw

 • nejmenší šířka průřezu mezi taženým a tlačeným pásem

ν1

 • redukční součinitel pevnosti betonu při porušení smykem

fcd

 • návrhová válcová pevnost betonu v tlaku

Θ

 • sklon tlačených diagonál

Pro smykovou výztuž skloněnou pod úhlem α je únosnost dána vztahem (6.14):

Redukční součinitel je dán vztahem (6.6N):

Jako únosnost vyztuženého průřezu VRd je použita menší z hodnot VRd,s a VRd,max.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.