0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Materiály

Toto dialogové okno umožňuje zadání materiálů použitých při posouzení železobetonového průřezu. Zadávají se následující údaje:

Vliv prostředí

  • Pomocí tlačítka "Upravit" lze spustit dialogové okno "Vliv prostředí", kde lze zvolit vlastnosti prostředí, v kterém se konstrukční prvek bude nacházet. Toto nastavení ovlivňuje minimální předepsanou pevnostní třídu betonu a minimální velikost krycí vrstvy betonářské výztuže.

Beton

  • V této části lze zadat materiálové charakteristiky betonu. Zadání lze provést výběrem pevnostní třídy v okně "Katalog materiálů - Beton" z přednastavené databáze (tlačítko "Katalog") nebo zadáním hodnot jednotlivých pevnostních charakteristik v okně "Editor materiálu - Beton" (tlačítko "Vlastní")

Podélná výztuž

Příčná výztuž

Indikativní pevnostní třída

V této části se vypisuje indikativní pevnostní třída betonu dle tabulky E.1N, která je požadována pro vybrané prostředí jako minimální. Tento požadavek zohledňuje zvýšené požadavky na složení betonu z důvodu ochrany betonářské výtuže proti korozi resp. ochraně betonu proti agrasivním účinkům prostředí.

Zaškrtávací políčko "Provzdušnění >4%" ovlivňuje v souladu s tabulkou 4.3N klasifikaci konstrukce pro výpočet minimálního krytí výztuže. Pokud je zaškrtnuto, snižuje se limitní třída betonu, při které lze snížit klasifikaci konstrukce o jeden stupeň. V některých návrhových přílohách (Česko) tento přepínač též ovlivňuje indikativní pevnostní třídu betonu u konstrukcí vystavených účinkům mrazu (XF1, XF2, XF3).

V zadávacím políčku "Největší průměr kameniva" lze změnit maximální velikost kameniva, která je použita při výrobě betonové směsi. Tato hodnota ovlivňuje velikost minimálního krytí (v souladu s tabulkou 4.2 se minimální krytí zvyšuje při použití kameniva většího než 32mm) a též minimální vzdálenost výztuže (článek 8.2(2) normy EN 1992-1-1). Toto nastavení je dostupné pouze pokud je na základní obrazovce programu zapnuto nastavení "Kontrolovat vzdálenost vložek".

Třída tažnosti podélné výztuže

V této části lze zvolit tažnost podélné výztuže. Tato volba ovlivňuje charakteristickou hodnotu poměrného přetvoření při maximální síle εuk a minimální hodnotu součinitele pro výpočet napětí při tomto přetvoření k=(ft/fy)k dle tabulky C.1 normy EN 1992-1-1.

Požár (pouze program Beton požár)

Výpočet požární odolnosti prvku ovlivňují následující údaje:

Typ kameniva

  • typ kameniva (volby "křemičité" nebo "vápencové") ovlivňuje pracovní diagram betonu při zvýšených teplotách (kapitola 3.2.2.1 normy EN 1992-1-2) a teplotní i fyzikální vlastnosti betonu (kapitola 3.3)

Typ výztuže

  • typ výztuže v souladu s kapitlou 3.2.3 normy EN 1992-1-2 ovlivňuje parametry pracovního diagramu betonářské oceli

Vlhkost betonu

  • vlhkost betonu ovlivňuje dle kapitoly 3.3.2 normy EN 1992-1-2 hodnotu měrného tepla betonu

Parametr tepelné vodivosti

  • tento součinitel slouží ke stanovení tepelné vodivosti betonu λc lineární interpolací mezi dolní a horní mezí, které jsou zjištěny dle kapitoly 3.3.3 normy EN 1992-1-2. Pokud je parametr roven 0, je ve výpočtu uvažována dolní mez tepelné vodivosti, pokud je roven 1.0, je ve výpočtu použita horní mez tepelné vodivosti.

Dialogové okno "Materiály"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.