0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Beton požár

Program "Beton požár" slouží k posouzení požární odolnosti železobetonových dílců a průřezů dle EN 1992-1-2.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní programu se skládá z hlavního menu s nástrojovými lištami v horní části okna, ovládacího stromečku v levé části a pravé části okna, která je určena pro zadávání vstupů a prohlížení výsledků. Hlavní menu obsahuje všechny nástroje, které lze využít při práci s programem. Ovládací stromeček slouží ke správě jednotlivých úloh v projektu a též k navigaci mezi jednotlivými částmi zadávání. Práce se stromečkem je popsána v samostatné kapitole "Ovládací stromeček". Alternativou k ovládacímu stromečku je část "Data" hlavního menu. Tvorba výstupní dokumentace probíhá v okně "Tisk a export dokumentu", které je přístupné z ovládací lišty "Soubory" nebo z části "Soubor" hlavního menu.

V programu lze pracovat se dvěma typy úloh:

Řez

  • jednoduché posouzení průřezu konstrukčního prvku na libovolný počet kombinací vnitřních sil

Dílec

  • posouzení celého dílce se zadanými průběhy vnitřních sil. Tento typ úlohy se používá při přebírání dat z programů "Fin 2D" a "Fin 3D".

Jednotlivé úlohy se zadávají pomocí tlačítek "Přidat řez" a "Přidat dílec" v záhlaví ovládacího stromečku.

Úvodní obrazovka

Základní obrazovka umožňuje nastavit informace o projektu a zvolit návrhovou normu.

Rám "Obecné údaje o projektu" zobrazuje údaje z dialogového okna "Obecné údaje o projektu", které je možno využít při sestavování záhlaví čí zápatí výstupní dokumentace. Tyto údaje lze změnit pomocí tlačítka "Upravit".

Část "Norma" obsahuje návrhovou normu včetně národní přílohy. Změnu normy lze provést v okně "Volba normy", které se spouští tlačítkem "Upravit".

Část "Parametry požární odolnosti" umožňuje zvolit požadovanou dobu požární odolnosti, pro kterou je prováděno posouzení. Zadaná hodnota je pak použita jako výchozí u jednotlivých úloh projektu, kde může být dále libovolně měněna. Zadávání probíhá v samostatném okně "Požární odolnost", které se spouští tlačítkem "Upravit". V případě, že je nutné nastavit novou hodnotu požární odolnosti již existujícím úlohám, lze použít políčko "Nastavit požadovanou dobu požární odolnosti všem úlohám". Pokud uživatel před ukončením dialogového okna zaškrtne políčko "Nastavit jako výchozí", bude zadaná hodnota automaticky nastavena u všech budoucích projektů.

Dialogové okno "Požární odolnost"

V části "Nastavení výpočtů" lze upravit chování programu. Dostupná nastavení jsou:

Kontrolovat vzdálenost vložek

  • Kontrola vzdálenosti vložek je prováděna pro podélnou i příčnou výztuž. Pravidla pro kontrolu jsou popsána v teoretické části v kapitole "Konstrukční zásady".

Posouzení konstrukčních zásad informativně

  • Konstrukční zásady (stupeň vyztužení, vzdálenost vložek apod.) jsou průběžně kontrolovány, ale nemají vliv na konečný posudek "vyhovuje/nevyhovuje". Konstrukční prvek tedy vyhovuje i v případech, kdy nejsou splněny některé konstrukční zásady.

Používat průvodce pro nové zadání

  • Pro nový řez se po výběru typu prvku spustí průvodce, ve kterém lze postupně zadat průřez, materiál, podélnou a smykovou výztuž.

Základní obrazovka programu Beton požár

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.