0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Protlak

Výpočet protlačení železobetonové desky je proveden podle postupů uvedených v kapitole 6.4 normy. Otvory jsou uvažovány dle zadání (není kontrolována podmínka, že vzdálenost otvoru musí být menší než 6d – toto je ponecháno na úsudku projektanta). Kontrolní obvody jsou stanoveny v souladu s 6.4.2(1) v násobcích vzdálenosti 2d.

Smykové napětí v kontrolovaném obvodu

Smykové napětí v kontrolovaném obvodu je stanoveno vzorcem

kde je:

β

 • součinitel

VEd

 • návrhová hodnota posouvající síly

d

 • průměrná účinná výška desky

ui

 • délka i-tého kontrolovaného obvodu

Průměrná účinná výška desky je stanovena vztahem

kde je:

dy

 • účinná výška kontrolovaného průřezu ve směru y

dz

 • účinná výška kontrolovaného průřezu ve směru z

Součinitel β může být zadán ručně, stanoven dle obrázku 6.21N nebo určen výpočtem dle vztahu (6.39):

kde je:

u1

 • délka základního kontrolovaného obvodu

k

 • součinitel závisející na poměru mezi rozměry sloupu c1 a c2. Jeho hodnota je funkcí vzájemného vztahu mezi nevyváženým momentem přenášeným nerovnoměrným smykem a momentem přenášeným ohybem i kroucením. Hodnota je stanovena dle tabulky 6.1. Součinitel je počítán ve směru výslednice ohybového momentu.

W1

 • modul, který odpovídá rozdělení smyku na obrázku 6.19 normy

Program nabízí též obecný způsob výpočtu součinitele β, (volba "Spočíst β dle 6.4.3(3-5) - ve směru os" v části "Výpočet").

kde je:

u1

 • délka kontrolovaného obvodu

kx, ky

 • součinitele závisející na poměru mezi rozměry sloupu c1 a c2. Jejich hodnota je funkcí vzájemného vztahu mezi nevyváženým momentem přenášeným nerovnoměrným smykem a momentem přenášeným ohybem i kroucením. Hodnoty jsou stanovena dle tabulky 6.1.

MEd,x, MEd,y

 • ohybové momenty ve směrech x a y

ex,1, ey,1

 • Excentricity těžiště kontrolního obvodu vůči těžišti sloupu

Wx,1, Wy,1

 • moduly ve směrech x a y, přepočítané k těžišti kontrolního obvodu

Modul W1 je získán numerickou integrací dle vztahu 6.40:

kde je:

dl

 • diferenciál délky obvodu

e

 • vzdálenost diferenciálu dl od osy, kolem které otáčí moment MEd

Maximální únosnosti ve smyku při protlačení

Na líci sloupu a ve všech kontrolovaných obvodech je prováděna kontrola

kde je:

vEd

 • návrhová hodnota posouvající síly

vRd,max

 • návrhová hodnota maximální únosnosti ve smyku při protlačení

Návrhová hodnota maximální únosnosti ve smyku při protlačení je získána dle 6.4.5(3):

kde

Únosnost ve smyku při protlačení bez smykové výztuže

Pokud je splněna následující podmínka, není třeba navrhovat smykovou výztuž:

kde je:

vEd

 • návrhová hodnota posouvající síly

vRd,c

 • návrhová hodnota únosnosti ve smyku při protlačení desky bez smykové výztuže

Návrhová hodnota únosnosti ve smyku při protlačení desky bez smykové výztuže ja stanoven dle kapitoly 6.4.4(1):

kde

a

kde je:

ρly, ρlz

 • stupeň vyztužení tahovou výztuží ve směrech y a z

Tlakové napětí v betonu vyvozené osovým zatížením σcp je stanoveno vztahem

Normálová napětí v betonu σcy a σcz v kritickém průřezu ve směru os y a z jsou dána vztahy:

kde je:

NEd,y , NEd,z

 • normálové síly ve směrech y a z v celé šířce pole desky (střední sloupy) resp. v kontrolovaném průřezu (okrajové sloupy)

Acy ; Acz

 • odpovídající plochy betonového průřezu

Hodnota vmin je počítána dle 6.2.2(1):

Únosnost ve smyku při protlačení desek se smykovou výztuží

Pokud je požadována smyková výztuž, postupuje se dle 6.4.5(1):

kde je:

Asw

 • plocha smykové výztuže na ověřovaném obvodu

sr

 • radiální vzdálenost obvodů smykové výztuže

fywd,eff

 • účinná návrhová pevnost smykové výztuže na protlačení

d

 • průměrná účinná výška v ortogonálních směrech

α

 • úhel smykové výztuže

Výše uvedený vzorec předpokládá konstantní hodnotu sr mezi jednotlivými obvody výztuže a též konstantní plochu Asw ve všech těchto obvodech. Aby bylo možné posoudit výztuž s různými hodnotami sr a Asw, je tento vzorec převeden na následující vztah:

kde je:

Asw,x

 • skutečná plocha smykové výztuže mezi ověřovaným obvodem a předchozím obvodem

Plocha Asw,x tedy ve vzorci (6.52) nahrazuje výraz

Výše uvedený výraz vyjadřuje množství výztuže v pásu šířky 2d pro konstantní Asw a sr.

Účinná návrhová pevnost smykové výztuže na protlačení je dána vztahem

Délka kontrolního obvodu nevyžadujícího smykovou výztuž je určena pomocí 6.4.5(4):

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.