0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Protlak

Výpočet protlačení železobetonové desky je proveden podle postupů uvedených v kapitole 6.4 normy. Otvory jsou uvažovány dle zadání (není kontrolována podmínka, že vzdálenost otvoru musí být menší než 6d – toto je ponecháno na úsudku projektanta). Kontrolní obvody jsou stanoveny v souladu s 6.4.2(1) v násobcích vzdálenosti 2d.

Smykové napětí v kontrolovaném obvodu

Smykové napětí v kontrolovaném obvodu je stanoveno vzorcem

kde je:

β

 • součinitel

VEd

 • návrhová hodnota posouvající síly

d

 • průměrná účinná výška desky

ui

 • délka i-tého kontrolovaného obvodu

Průměrná účinná výška desky je stanovena vztahem

kde je:

dy

 • účinná výška kontrolovaného průřezu ve směru y

dz

 • účinná výška kontrolovaného průřezu ve směru z

Součinitel β může být zadán ručně, stanoven dle obrázku 6.21N nebo určen výpočtem dle vztahu (6.39):

kde je:

u1

 • délka základního kontrolovaného obvodu

k

 • součinitel závisející na poměru mezi rozměry sloupu c1 a c2. Jeho hodnota je funkcí vzájemného vztahu mezi nevyváženým momentem přenášeným nerovnoměrným smykem a momentem přenášeným ohybem i kroucením. Hodnota je stanovena dle tabulky 6.1. Součinitel je počítán ve směru výslednice ohybového momentu.

W1

 • modul, který odpovídá rozdělení smyku na obrázku 6.19 normy

Program nabízí též obecný způsob výpočtu součinitele β, (volba "Spočíst β dle 6.4.3(3-5) - ve směru os" v části "Výpočet").

kde je:

u1

 • délka kontrolovaného obvodu

kx, ky

 • součinitele závisející na poměru mezi rozměry sloupu c1 a c2. Jejich hodnota je funkcí vzájemného vztahu mezi nevyváženým momentem přenášeným nerovnoměrným smykem a momentem přenášeným ohybem i kroucením. Hodnoty jsou stanovena dle tabulky 6.1.

MEd,x, MEd,y

 • ohybové momenty ve směrech x a y

ex,1, ey,1

 • Excentricity těžiště kontrolního obvodu vůči těžišti sloupu

Wx,1, Wy,1

 • moduly ve směrech x a y, přepočítané k těžišti kontrolního obvodu

U součinitele β je kontrolováno, zda velikost nepřekračuje hodnotu 2,0. V takovém případě je napětí od ohybového momentu vyšší než napětí od posouvající síly. Takový detail není vhodné posuzovat dle teorie protlačení desek.

Modul W1 je získán numerickou integrací dle vztahu 6.40:

kde je:

dl

 • diferenciál délky obvodu

e

 • vzdálenost diferenciálu dl od osy, kolem které otáčí moment MEd

Maximální únosnosti ve smyku při protlačení

Na líci sloupu a ve všech kontrolovaných obvodech je prováděna kontrola

kde je:

vEd

 • návrhová hodnota posouvající síly

vRd,max

 • návrhová hodnota maximální únosnosti ve smyku při protlačení

Návrhová hodnota maximální únosnosti ve smyku při protlačení je získána dle 6.4.5(3):

kde

Únosnost ve smyku při protlačení bez smykové výztuže

Pokud je splněna následující podmínka, není třeba navrhovat smykovou výztuž:

kde je:

vEd

 • návrhová hodnota posouvající síly

vRd,c

 • návrhová hodnota únosnosti ve smyku při protlačení desky bez smykové výztuže

Návrhová hodnota únosnosti ve smyku při protlačení desky bez smykové výztuže ja stanoven dle kapitoly 6.4.4(1):

kde

a

kde je:

ρly, ρlz

 • stupeň vyztužení tahovou výztuží ve směrech y a z

Tlakové napětí v betonu vyvozené osovým zatížením σcp je stanoveno vztahem

Normálová napětí v betonu σcy a σcz v kritickém průřezu ve směru os y a z jsou dána vztahy:

kde je:

NEd,y , NEd,z

 • normálové síly ve směrech y a z v celé šířce pole desky (střední sloupy) resp. v kontrolovaném průřezu (okrajové sloupy)

Acy ; Acz

 • odpovídající plochy betonového průřezu

Hodnota vmin je počítána dle 6.2.2(1):

Únosnost ve smyku při protlačení desek se smykovou výztuží

Pokud je požadována smyková výztuž, postupuje se dle 6.4.5(1):

kde je:

Asw

 • plocha smykové výztuže na ověřovaném obvodu

sr

 • radiální vzdálenost obvodů smykové výztuže

fywd,eff

 • účinná návrhová pevnost smykové výztuže na protlačení

d

 • průměrná účinná výška v ortogonálních směrech

α

 • úhel smykové výztuže

Výše uvedený vzorec předpokládá konstantní hodnotu sr mezi jednotlivými obvody výztuže a též konstantní plochu Asw ve všech těchto obvodech. Aby bylo možné posoudit výztuž s různými hodnotami sr a Asw, je tento vzorec převeden na následující vztah:

kde je:

Asw,x

 • U stropních desek se jedná o skutečnou plochu smykové výztuže v pásu o šířce 2d, který je umístěn směrem ke sloupu vůči kontrolovanému obvodu. U kontrolovaných obvodů základové desky ve vzdálenosti do 2d od sloupu se jako šířka uvažovaného pásu bere vzdálenost kontrolovaného obvodu od sloupu. Pokud je zaškrtnuto nastavení "Výztuž uvažovat vždy v rozsahu 0 až 2d", je pro kontrolované obvody do vzdálenosti 2d od sloupu uvažována smyková výztuž jako pro kontrolní obvod ve vzdálenosti 2d.

Plocha Asw,x tedy ve vzorci (6.52) nahrazuje výraz

Výše uvedený výraz vyjadřuje množství výztuže v pásu šířky 2d pro konstantní Asw a sr.

Účinná návrhová pevnost smykové výztuže na protlačení je dána vztahem

Délka kontrolního obvodu nevyžadujícího smykovou výztuž je určena pomocí 6.4.5(4):

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.