0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Smyková výztuž

Toto dialogové okno slouží k posouzení prvku na působení smykových (posouvajících) sil. V horní části dialogového okna lze vybrat, jakým druhem smykové výztuže je prvek vyztužen. Pokud není zadán žádný typ vyztužení, je průřez posuzován jako prvek bez smykové výztuže. K dispozici jsou následující typy výztuže:

  • Obvodové třmínky - uzavřené třmínky na obvodu průřezu, které lze uvažovat i pro přenos kroutících momentů (v některých programech a typech posudků)
  • Spony, vnitřní třmínky - vnitřní střihy třmínků či spony spojující horní a dolní výztuž (v některých programech a typech posudků lze zadat ve dvou směrech)
  • Ohyby - smyková výztuž, která s podélnou osou prvku svírá úhel <45,0;90,0>

Jednotlivé typy výztuže jsou charakterizovány následujícími údaji:

Obvodové třmínky

Obvodové třmínky jsou považovány jako základní příčná (smyková) výztuž prvku. Jsou umístěny po obvodu průřezu ve vzdálenosti, která je rovna zadanému krytí. U obvodových třmínků se zadává průměr výztuže a osová vzdálenost jednotlivých vložek po délce prvku. Automaticky se předpokládá, že obvodový třmínek má dva střihy.

Volba "Kroucení" (pouze program "Beton 3D") umožňuje zvolit, jakým způsobem mají být obvodové třmínky zapojeny do posouzení kroucení. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Uvažovat pouze pro přenos smyku - Veškerá únosnost obvodových třmínků je použita pro posouzení průřezu na smyk. Třmínky nejsou při posouzení kroucení uvažovány. Lze zvolit především v případech, kdy obvodové třmínky nejsou uzavřené a nelze je tedy při posouzení kroucení uvažovat
  • Uvažovat pro přenos kroucení automaticky - Únosnost třmínků je rozdělena mezi posouzení smyku a kroucení tak, aby posudek kroucení i smyku poskytoval shodné využití průřezu
  • Uvažovat pro přenos kroucení dle poměru - Únosnost třmínků je rozdělena mezi posudek smyku a kroucení dle zadaného poměru. V tomto případě se zadává procentuální část únosnosti, která bude použita pro posouzení kroucení.

Spony, vnitřní třmínky

Tímto způsobem lze zadat smykové spony nebo vnitřní střihy třmínků. Výztuž je určena profilem výztuže, vzdáleností ve směru osy prvku a počtem střihů. Pokud je zaškrtnuta volba "Třmínky stejné jako obvodové", je profil a vzdálenost výztuže automaticky převzata z části "Obvodové třmínky". Toto nastavení je vhodné v případech, kdy jedna výztuž tvoří jak obvodové tak vnitřní větve třmínků.

Ohyby

Ohyby narozdíl od vnitřních třmínků svírají s osou prvku jiný než kolmý úhel. Definovány jsou profilem výztuže, sklonem a počtem střihů. Ve výchozím nastavení se předpokládá, že zadané ohyby jsou umístěny pouze v jednom bodě délky prvku (nejsou rozmístěny v řadě po délce prvku). V opačném případě je třeba zaškrtnout nastavení "Uvažovat jako řadu ohybů" a zadat rozestup jednotlivých řad ohybů po délce prvku.

Rameno vnitřních sil

V této části lze zadat vlastní velikost ramene vnitřních sil, která vstupuje do výpočtu smyku. Vybrat si lze buď automatický výpočet (popsaný v teoretické části nápovědy) nebo ruční zadání jako násobek účinné výšky průřezu d. Dle článku 6.2.3(1) normy EN 1992-1-1 lze u běžných průřezů o konstantní výšce uvažovat rameno vnitřních sil jako 0,9d (za předpokladu, že prvek není namáhán normálovou silou).

Sklon tlačených diagonál

Sklon tlačených diagonál může být spočten programem automaticky iterací nebo lze sklon zadat ručně. Výsledkem iterace je sklon při kterém je shodná únosnost tlakové diagonály VRd,max a únosnost smykové výztuže VRd,s. V článku 6.2.3(2) normy EN 1992-1-1 je možný sklon tlačených diagonál omezen na interval <21,8°;45°>.

Informace o vyztužení

Spodní část dialogového okna zobrazuje výsledky kontroly konstrukčních zásad pro vyztužení smykovou výztuží (více v teoretické části nápovědy v kapitole "Konstrukční zásady") a výsledek posouzení průřezu na účinky smyku (způsob posouzení posouzení popsán v kapitole "Mezní stav únosnosti - smyk").

Dialogové okno "Editace vyztužení"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.