0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nastavení kreslení

Dialogové okno "Nastavení kreslení" umožňuje nastavit, jakým způsobem bude konstrukce na pracovní ploše vykreslena. Okno obsahuje v horní části dvě záložky: "Topologie a zatížení konstrukce" a "Výsledky" (tato záložka není dostupná v režimech "Topologie" a "Zatížení" ovládacího stromečku). Dolní část je vyhrazena pro globální nastavení, která ovlivňují kresbu topologie konstrukce i výsledků:

Zatížení, vnitřní síly a deformace pouze na vybraných dílcích

 • pokud je tento přepínač zapnutý, program vykresluje zatížení, vnitřní síly a deformace pouze na vybraných prvcích (zvýrazněny zeleně na pracovní ploše).

U hodnot zatížení, vnitřních sil a deformací psát jednotky

 • umožňuje vypsat jednotky u zadaných zatížený, spočítaných průběhů vnitřních sil a u reakcí vypisovat též jednotky

Korekce velikosti zobrazení zatížení, vnitřních sil a deformací

 • program přizpůsobí velikost vykreslených veličin. Toto nastavení je vhodné v případech, kdy jsou vykreslené průběhy ve výchozím zobrazení špatně čitelné

Velikost popisu

 • umožňuje měnit velikost písma, které je použito pro popisy (číslování, popis zatížení, průběhů)

Velikost značek podpor a uložení

 • umožňuje měnit velikost značek, které zobrazují způsob podepření styčníků a způsob uložení dílců

Topologie a zatížení konstrukce

Část "Společné" na této záložce obsahuje následující parametry:

Globální souřadný systém

 • zobrazí osový kříž s popisem os globálního souřadného systému

Uživatelské souřadné systémy

 • zobrazí lokální souřadné systémy, které byly zadány uživatelem ve "Vlastnostech styčníku" (pouze "Fin 3D")

Kreslit mřížku

 • zobrazí mřížku pro zachytávání v průběhu zadávání. Vlastnosti mřížky se zadávají v dialogovém okně "Možnosti".

Další skupina nastavení se týká zobrazení styčníků a dílců:

Číslování

 • zobrazí čísla styčníků pro snadnější orientaci v konstrukci

Značky

 • zobrazí značky styčníků, které slouží k odlišení absolutních a relativních styčníků

Podpory

 • zobrazí způsob podepření jednotlivých styčníků

Číslování

 • zobrazí čísla dílců pro snadnější orientaci v konstrukci

Lokální osy

 • zobrazí lokální souřadné systémy dílců. Orientace lokálních os je důležitá například pro zadávání zatížení, které nepůsobí ve směru globálních os.

Uložení dílců

 • zobrazí způsob uchycení dílce do styčníku. Program používá značky pro kloubové a speciální (např. pružné) uložení. Vetknuté uložení není nijak zvýrazněno.

Začátky dílců

 • šipkou je zvýrazněn začátek dílce. Tento údaj je potřebný při zadávání dalších entit (relativní styčníky, zatížení) na dílce.

Průřezy

 • zobrazí zadaný průřez dílce sklopeným řezem (program "Fin 2D") či prostorovou hmotou (program "Fin 3D")

Srovnat velikosti profilů (pouze Fin 2D)

 • program sjednotí velikost vykreslených sklopených průřezů. Toto nastavení je vhodné v případech, kdy se v konstrukci vyskytují dílce s rozdílnými průřezy (např. subtilní ocelové prvky a masivní dřevěné) a v základním náhledu nejsou některé průřezy rozpoznatelné.

Násobek velikosti (pouze Fin 2D)

 • umožňuje zadat velikost součinitele, kterým je možné zvětšit/zmenšit zobrazené sklopené průřezy.

Umístěny zde jsou též nastavení týkající se zobrazení zatížení:

Kreslit styčníkové zatížení

 • zobrazí zatížení styčníků

Kreslit dílcové zatížení

 • zobrazí zatížení dílců

Srovnat velikosti silového zatížení

 • zapne neproporcionální zobrazení zatížení (všechna zatížení jsou vykreslena stejně velká). Toto zobrazení je vhodné v případech, kdy se v konstrukci vyskytují zatížení s velmi rozdílnými hodnotami zatížení a některá zatížení by nebyla viditelná.

Šrafovat zatížení

 • umožňuje vyplnit vykreslené liniové zatížení šrafy

Dialogové okno "Nastavení kreslení"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.