0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost pro namáhání bimomentem

Pro výpočet únosnosti průřezu na namáhání bimomentem uvažujeme pružné rozdělení napětí po průřezu, proto řešíme vždy jako průřez 3. nebo 4. třídy. Hodnoty únosnosti jsou stanoveny ve čtyřech rozích průřezu, kde očekáváme při namáhání bimomentem největší hodnoty napětí. Únosnost pro namáhání bimomentem je počítána podle vztahu

kde je:

Iω

  • výsečový moment setrvačnosti

iω

  • hodnota výsečové pořadnice v i-tém bodě průřezu.

fy

  • mez kluzu oceli

γM0

  • součinitel spolehlivosti

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.