0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Členěné průřezy v tahu, tlaku a ohybu

Únosnost dílčího prutu v tahu, resp. v prostém tlaku se vypočte ze vztahu

respektive

kde je:

A

 • plocha průřezu

fy

 • mez kluzu oceli

γM0

 • součinitel spolehlivosti

Je-li prut současně namáhán ohybovým momentem My, vypočte se ještě únosnost dílčího prutu na ohyb od momentu My. Ta je dána pro průřezy 1. a 2.třídy vztahem

, pro průřezy 3.třídy vztahem

a pro průřezy 4.třídy vztahem

kde je:

Wpl,y

 • plastický průřezový modul dílčího průřezu k ose y

Wy

 • průřezový modul dílčího průřezu k ose y

Wy,eff

 • průřezový modul efektivního průřezu dílčího průřezu k ose y

Je-li prut současně namáhán ohybovým momentem kolem nehmotné osy Mz, provede se přepočet tohoto momentu na přírůstek osové síly v dílčím prutu dN. Tento přepočet se pro průřezy s příhradovými spojkami provádí podle vztahu

pro průřezy s rámovými spojkami podle vztahu

kde je:

h0

 • vzdálenost těžišť dílčích průřezů

A

 • plocha

Iz

 • moment setrvačnosti dílčího průřezu

Je-li prut současně namáhán posouvající silou Vy ve směru hmotné osy průřezu, provede se přepočet této posouvající síly na ohybový moment  Mznamáhající dílčí průřez. Pro tento přepočet je použito vztahu

kde je:

l1

 • vzdálenost spojek

Únosnost dílčího prutu na ohyb od momentu Mz se pak vypočte pro průřezy 1. a 2.třídy vztahem

, pro průřezy 3.třídy vztahem

a pro průřezy 4.třídy vztahem

kde je:

Wpl,z

 • plastický průřezový modul dílčího průřezu k ose y

Wz

 • průřezový modul dílčího průřezu k ose y

Wz,eff

 • průřezový modul efektivního průřezu dílčího průřezu k ose y

Posouzení dílčího průřezu na namáhání osovou silou a ohybovými momenty se provádí podle podmínky obdobné jako pro celistvé průřezy. Pro členěné průřezy je použita podmínka ve tvaru

kde je:

NRd

 • únosnost Nt,Rd resp. Nc,Rd

n

 • počet dílčích průřezů

dN

 • přírůstek osové síly v dílčím prutu od momentu Mz

Mz,Sd

 • moment v dílčím prutu od posouvající síly Vy

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.