0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kotvení

Kotevní délky jsou stanoveny dle kapitoly 8.4 normy EN 1992-1-1. Pro každý prut výztuže je spočítána dle vztahu 8.3 základní požadovaná kotevní délka lb,rqd, která je nezbytná pro zachycení síly ve vložce:

kde je:

lb,rqd

 • základní požadovaná kotevní délka

ϕ

 • průměr vložky

σsd

 • návrhové napětí na konci vložky

fbd

 • návrhové mezní napětí betonu v soudržnosti

Návrhová hodnota mezního napětí v soudržnosti fbd je dána vztahem 8.2:

kde je:

fctd

 • návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu

η1

 • součinitel závislý na kvalitě podmínek v soudržnosti a poloze prutu během betonáže. Může nabývat hodnot 1,0 (dobré podmínky soudržnosti) nebo 0,7 (ostatní případy)

η2

 • součinitel závislý na průměru prutu, který nabývá hodnoty 1,0 pro výztuž o průměru menším než 32mm. Pro větší průměry je součinitel stanoven následujícím vzorcem:

Návrhová kotevní délka lbd je dána vztahem 8.4:

kde je:

lb,min

 • minimální kotevní délka

α1

 • součinitel dle tabulky 8.2 zohledňující tvaru prutu

α2

 • součinitel dle tabulky 8.2 zohledňující vliv minimální betonové krycí vrstvy

α3

 • součinitel dle tabulky 8.2 zohledňující vliv ovinutí příčnou výztuží

α4

 • součinitel dle tabulky 8.2 vliv jednoho nebo více příčně přivařených prutů

α5

 • součinitel dle tabulky 8.2 vliv tlaku kolmého na rovinu odštěpování betonu v návrhové kotevní délce

Minimální kotevní délka lb,min je pro kotvení v tahu dána vztahem 8.6:

Minimální kotevní délka lb,min je pro kotvení v tlaku dána vztahem 8.7:

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.