0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Spojení

Toto dialogové okno slouží k zadání vlastností spojení dříků v členěných prutech. Podporovány jsou následující způsoby propojení:

  • nespojeno - neuvažuje se žádné spojení profilů ve složeném průřezu. Únosnost průřezu je získána jako prostý součet únosností jednotlivých částí. Tento postup se použije v případě, že není zaškrtnuta volba "Prvky průřezu jsou spojeny".
  • vložky - prvky průřezu jsou spojeny mezilehlými vložkami. Vložky mohou být připojeny hřebíky nebo lepením. Pro výpočet únosnosti je nutné zadat vzdálenost a šířku vložek. Posouzení vychází z části C.3 normy EN 1995-1-1.
  • rámové spojky - prvky průřezu jsou propojeny rámovými spojkami. Spojky mohou být připojeny hřebíky nebo lepením. Pro výpočet únosnosti je nutné zadat vzdálenost a šířku spojek. Posouzení vychází z části C.3 normy EN 1995-1-1.
  • příhradové spojky - prvky průřezu jsou propojeny příhradovými spojkami tvaru V nebo N. Spoje mohou být provedeny hřebíky nebo lepením. Pro výpočet je nutné zadat vzdálenost styčníků na dříku, šířku spojek a u hřebíkovaných spojů též průměr a počet hřebíků na jedné diagonále (u vícestřičných diagonál se jedná o celkový počet hřebíků ve všech střizích). Zaškrtávací políčko "Otvory pro hřebíky jsou předvrtané" ovlivňuje modul prokluzu hřebíků. Posouzení vychází z části C.4 normy EN 1995-1-1.

Posuzované členěné pruty s vložkami a rámovými spojkami by měly splnit okrajové podmínky uvedené v C.3.1(2) normy EN 1995-1-1. Mezi nejdůležitější patří:

  • počet volných polí je minimálně tři, tedy dříky jsou spojeny na koncích a minimálně ve třetinách
  • vzdálenost bm mezi dříky není větší než trojnásobek (vložky) resp. šestinásobek (rámové spojky) tloušťky dříků b1
  • šířka l2 vyhovuje podmínce l2/bm ≥ 1,5 pro vložky respektive l2/bm ≥ 2 pro rámové spojky

Posuzované členěné pruty s příhradovými spojkami by měly splnit okrajové podmínky uvedené v C.4.1(2) normy EN 1995-1-1. Mezi nejdůležitější patří:

  • prut se skládá minimálně ze tří polí, konce jsou ztuženy
  • štíhlostní poměr pásu (o délce l1) není větší než 60
  • u pásů nedojde k vybočení odpovídajícímu délce tlačeného prutu l1

Dialogové okno "Spojení"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.