0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Klopení

Pokud je použit výpočet s vlivem klopení, vstupuje do výpočtu součinitel kcrit. Výpočet tohoto součinitele probíhá následujícím postupem dle kapitoly 6.3.3. normy ČSN EN 1995-1-1:

Poměrná štíhlost prvku v ohybu je uvažována takto

kde je:

λrel,m

 • poměrná štíhlost v ohybu

fm,k

 • charakteristická pevnost dřeva v ohybu

σm,crit

 • kritické napětí v ohybu vypočtené podle klasické teorie stability s hodnotami 5% kvantilu tuhosti

Kritické napětí v ohybu je zjišťováno následovně

kde je:

E0,05

 • hodnota 5% kvantilu modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny

G0,05

 • hodnota 5% kvantilu modulu pružnosti ve smyku rovnoběžně s vlákny

Iz

 • moment setrvačnosti k ose menší tuhosti z

Itor

 • moment setrvačnosti v kroucení

lef

 • účinná délka nosníku závislá na podmínkách uložení a uspořádání zatížení

Wy

 • průřezový modul

Pro celistvý obdélníkový průřez z jehličnatého dřeva vypadá výpočet kritického napětí v ohybu takto

kde je:

σm,crit

 • kritické napětí v ohybu

b

 • šířka průřezu

h

 • výška průřezu

lef

 • účinná délka nosníku závislá na podmínkách uložení a uspořádání zatížení

E0,05

 • hodnota 5% kvantilu modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny

výsledný redukční součinitel kcrit je pro λrel,m ≤ 0,75 roven hodnotě 1,0. Pro rozsah pro 0,75 < λrel,m ≤ 1,4 je použit vzorec

pro λrel,m > 1,4 je použit vzorec

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.