0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Materiál

V této části je možné zadat materiál, který bude použit při posuzování dílce. Zadání materiálu je možné po stisknutí tlačítka "Katalog" v zadávacím rámu. Tímto tlačítkem se spustí dialogové okno "Katalog materiálů". Pokud je třeba zadat dřevo s vlastními charakteristikami, lze využít tlačítko "Číselně" a zadat vlastnosti v okně "Editor materiálu". Kromě tlačítek pro zadání materiálu obsahuje zadávací rám též tabulku s přehledem vlastností vybraného materiálu.

Norma ČSN EN 1995-1-2 předepisuje v tabulce 3.1 různé návrhové rychlosti zuhelnatění pro jehličnaté a listnaté dřevo. Jedinou výjimkou je bukové dřevo, pro které se má dle článku 3.4.2.(6) uvažovat rychlost zuhelnatění jako pro jehličnaté dřevo. Pokud je posuzováno bukové dřevo, lze pomocí přepínače "Zadané dřevo je bukové" toto ustanovení zavést do výpočtu. Tento přepínač je dostupný pouze v případě, že je zvolena pevnostní třída listnatého řeziva Dxx.

S ohledem na kapitolu 3.2 normy ČSN EN 1995-1-1 je možné součinitelem kh zvětšit charakteristické pevnosti v tahu a ohybu u průřezů malých rozměrů. K tomuto zvýšení slouží zaškrtávací políčko "Součinitel kh pro zvětšení pevnostních charakteristik materiálu v tahu a ohybu".

Pokud je dílec načten z konstrukce vytvořené ve Finu 2D nebo Finu 3D, je základní materiál dílce načten z tohoto programu.

O vlastnostech materiálů a souvisejících normách pojednává kapitola "Materiálové charakteristiky" teoretické části nápovědy.

Část "Materiál" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.