0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Šroubovaný přípoj úhelníků na styčníkový plech

Zadání

Cílem je zjistit únosnost šroubovaného přípoje členěného příhradového prutu na styčníkový plech. Styčníkový plech je k pásu připojen pomocí svarů.

Pás:

2x L 120x12

Prut:

2x L 90x8 (X= -20mm, Y= 0, D= 100mm)

Styčníkový plech:

bp= 230mm, hp= 140mm, tp= 12mm, hp1= hp2= 15mm, aw= 3mm

Materiál:

EN 10025: Fe360

Typ šroubů:

M20 4.6

Poloha šroubů:

jednořadé vrtání, e = [40, 70, 70] mm

Svary:

aw.1 = 3 mm, aw.2 = 3 mm, aw.3 = 3 mm

Vytvoření nového styčníku

Jelikož jsme společné parametry nastavili před zadáváním předchozího příkladu, můžeme ihned stisknutím tlačítka "Přidat" v panelu nástrojů "Ovládání" spustit dialogové okno "Přidání styčníku". Zde pouze změníme název na "Příklad 2" a stiskneme tlačítko "OK".

Volba způsobu vytvoření nového styčníku

Po zmáčknutí tlačítka "OK" se spustí okno "Typ styčníku", kde nejprve zvolíme tlačítko s obrázkem příhradového styčníku a zmáčkneme tlačítko "Další".

Dialogové okno pro zadání typu styčníku

V následujícím dialogovém okně "Typ přípoje" vybereme tlačítko s obrázkem příhradového přípoje na styčníkový plech a stiskneme tlačítko "OK".

Dialogové okno pro zadání typu přípoje

Po zmáčknutí tlačítka "OK" se vygenerují výchozí data pro zvolený styčník.

Základní obrazovka pro "Příklad 2" po vygenerování nového styčníku

Zadávání jednotlivých částí styčníku

Pro styčník se opět vytvořil ovládací stromeček s jednotlivými uzly. Nyní projdeme jednotlivé uzly a změníme nastavení tak, aby odpovídala zadání. Jelikož chceme počítat pouze únosnost, vynecháme při zadávání uzly "Příklad 2" a "Zatížení prutů".

Pás

Část "Pás" slouží k zadání průběžného dílce styčníku, ke kterému jsou pomocí styčníkového plechu připojeny další prvky příhradoviny. Pokud nemá být součástí posouzení vliv pásu ve výpočtu, je třeba odznačit zaškrtávací políčko "Použít zadaný průřez". Pokud je zadán nesymetrický průřez, je možné Pro zrcadlení nesymetrického průřezu lze použít políčko "Zrcadlit průřez dle osy Y". Tlačítkem "Upravit" (nebo kliknutím levým tlačítkem myši na náhled profilu) přejdeme do okna "Editor průřezu".

Zadávací rám pro pás

V okně "Editor průřezu" zvolíme skupinu průřezů "Tyče průřezu L rovnoramenné" v levém seznamu a položku "L 120x120x12" v pravém seznamu. Vzdálenost dílčích průřezů "D" nelze upravovat, neboť se mění automaticky dle tloušťky styčníkového plechu. Výběr potvrdíme tlačítkem "OK".

Dialogové okno pro změnu dílčího profilu členěného průřezu

Plech

Geometrii styčníkového plechu a výšku svaru změníme dle zadání v editačních políčkách umístěných na levé straně okna. Tlačítka pro úpravu materiálu jsou z důvodu použití společného materiálu nepřístupné.

Vlastnosti styčníkového plechu

Po úpravě styčníkového plechu vypadá styčník následovně:

Náhled styčníku

Pruty

Jelikož je v zadání pouze jeden prut, musíme odstranit druhý prut. Nejprve označíme prut v tabulce jako aktivní (zvýrazněn tlustým písmem) a potom stiskneme tlačítko "Odstranit".

Odstranění již zadaného prutu ze seznamu

Objeví se dialogové okno pro potvrzení, kde tlačítkem "OK" dokončíme odebrání prutu.

Potvrzení odstranění prutu

V konstrukci zůstane pouze jeden prut, který je natočen a leží mimo styčníkový plech.

Náhled styčníku

Vlastnosti prutu upravíme, použijeme buď tlačítko "Upravit" nebo dvojklik na příslušný řádek v tabulce prutů. Zobrazí se okno "Vlastnosti prutu č.1". To obsahuje dvě záložky: "Prut" a "Připojení". V záložce "Prut" upravíme polohu prutu v části "Umístění". Nové hodnoty jsou vidět v následujícím obrázku. Pokračovat budeme změnou průřezu prutu pomocí tlačítka "Nový".

Úprava průřezu a polohy připojeného prutu

V následující volbě zvolíme typ "členěný válcovaný".

Změna typu průřezu

V následujícím okně "Editor průřezu" zvolíme v souladu se zadáním průřez L 90x90x8.

Zadání členěného průřezu

Výběr potvrdíme tlačítkem "OK".

Po návratu do okna "Vlastnosti prutu č.1" se přesuneme na záložku "Připojení", kde se zadává typ a geometrie připojení. V sekci "Šrouby podélně" nastavíme položku "Počet šroubů" na hodnotu 3 a v tabulce upravíme rozteče dle zadání (40,70,70).

Zadání polohy šroubů

Na závěr přejdeme na záložku "Šrouby", kde nejdříve stisknutím tlačítka "Katalog" v sekci "Typ šroubu" spustíme standardní okno pro výběr šroubu z databáze. Vybereme typ "M20" a potvrdíme výběr tlačítkem "OK". Následně shodným způsobem v sekci "Materiál šroubu" zvolíme materiál "Šroub 4.6". Okno "Vlastnosti prutu č.1" zavřeme tlačítkem "OK". Výsledná podoba styčníku je vidět na následujícím obrázku:

Náhled výsledného styčníku

Výsledky

Z celkových výsledků lze zjistit, že únosnost prutu je N1.Rd = 202,49 kN. Pokud by byl prut zatížen touto silou, bude styčníkový plech využit na 60,17%. Z podrobných výsledků vyplývá, že o únosnosti prutu rozhoduje posudek "Vytržení skupiny s částí průřezu bez kolmé stěny". V podrobných výsledcích je přístupná pouze položka "Nulové zatížení", jelikož jsme chtěli spočítat pouze únosnost a nezadali jsme žádný zatěžovací případ. Dokument s podrobnými výsledky lze vytisknout tlačítkem "".

Okno pro zobrazení celkových i podrobných výsledků

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.