0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Mezní stav únosnosti

Posouzení mezního stavu únosnosti se liší dle způsobu namáhání

Posouzení dostředného tahu

Prvky namáhané dostředným tahem se posuzují v souladu s kapitolou 6.1.2. normy ČSN EN 1995-1-1 podle vztahu

kde je:

N

 • normálová síla

A

 • plocha průřezu

ft,0,d

 • návrhová pevnost dřeva v tahu rovnoběžně s vlákny

Posouzení dostředného tlaku

Dostředně tlačené prvky mohou být posouzeny dvojím způsobem: s vlivem vzpěru nebo bez vlivu vzpěru. Při výpočtu bez vlivu vzpěru se počítá v souladu s kapitolou 6.1.4. normy ČSN EN 1995-1-1 podle vztahu

kde je:

fc,0,d

 • návrhová pevnost dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny

Při výpočtu s vlivem vzpěru se počítá v souladu s kapitolou 6.3.2. normy podle vztahu

kde je:

kc

 • součinitel vzpěrnosti. Hodnota součinitele je stanovena jako menší z hodnot kc,y a kc,z, což jsou součinitele vzpěrnosti pro vybočení kolmo k osám y a z. Postup výpočtu součinitele vzpěrnosti je uveden v kapitole "Vzpěr".

Posouzení prostorového ohybu

Prvky namáhané ohybem se posuzují v souladu s kapitolou 6.1.6. podle vztahů

kde je:

My, Mz

 • ohybové momenty k osám y a z

Wy, Wz

 • průřezové moduly k osám y a z

fm,y,d, fm,z,d

 • návrhová pevnost dřeva v ohybu k osám y a z

km

 • součinitel podle čl. 6.1.6 normy

Posudek se provádí v krajních vláknech průřezu, a to v tom bodě, kde dává nejnepříznivější výsledek.

Pokud posuzujeme s vlivem klopení, nabudou vztahy tvarů

kde je:

kcrit,y, kcrit,z

 • součinitele, které berou v úvahu redukovanou pevnost v ohybu v důsledku příčné a torzní nestability k osám y a z.  Postup výpočtu součinitelů je uveden v kapitole "Klopení".

Program umí posoudit složené průřezy namáhané ohybem pouze kolem hmotné osy. Pokud je průřez namáhán ohybem kolem nehmotné osy, provede se posudek, s ohledem na zanedbatelné velikosti ve srovnání s momentem kolem hmotné osy nebo s normálovou silou, bez uvažování tohoto momentu.

Smyk

Posudek smyku se provádí v souladu s kapitolou 6.1.7 normy podle vztahů

kde je:

Vy, Vz

 • posouvající síly v osách y a z

Sy, Sz

 • statické momenty části průřezu nad (pod) uvažovaným řezem k těžišti

Iy, Iz

 • momenty setrvačnosti k osám y a z

ty, tz

 • tloušťky průřezu v uvažovaném místě

fv,d

 • návrhová pevnost dřeva ve smyku

Posudek se provádí v tom bodě průřezu, kde dává nejnepříznivější výsledky. U složených průřezů se posudek provádí v těžišti.

Program umí posoudit složené průřezy namáhané smykem pouze ve směru nehmotné osy. Pokud je průřez namáhán smykem ve směru hmotné osy, provede se posudek, s ohledem na zanedbatelné velikosti ve srovnání se smykem ve směru nehmotné osy, bez uvažování tohoto smyku.

Posouzení kombinace tahu a ohybu

Prvky namáhané současně tahem a ohybem se posuzují v souladu s kapitolou 6.2.3. normy podle vztahu

Posouzení kombinace tlaku a ohybu

Prvky namáhané současně tlakem a ohybem se posuzují v souladu s kapitolou 6.2.4. normy podle vztahu

Posudek se provádí v krajních vláknech průřezu, a to v tom bodě, kde dává nejnepříznivější výsledek.

Při výpočtu s vlivem vzpěru nabudou vztahy dle čl. 6.3.2. normy tvarů

kde je:

kc,y, kc,z

 • součinitele vzpěrnosti pro vybočení kolmo k osám y a z. Postup výpočtu součinitele vzpěrnosti je uveden v kapitole "Vzpěr".

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.