0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace zatěžovacího případu

V tomto dialogovém okně lze zadat a upravovat základní vlastnosti zatěžovacího případu:

Zatěžovací případ

V této části se volí název zatěžovacího případu a typ kombinace. Tato volba ovlivňuje způsob posouzení každého zatěžovacího případu. K dispozici jsou následující možnosti:

Základní návrhová (MSÚ)

 • základní typ zatěžovacího případu, předpokládá se, že vnitřní síly zadané v tomto zatěžovacím případu jsou výsledkem základní či alternativní kombinace zatížení dle 6.4.3.2 normy EN 1990. Tento zatěžovací případ bude posuzován na mezní stav únosnosti. V programu "Beton požár" jsou vnitřní síly v těchto zatěžovacích případech redukovány součinitelem ηfi (popsáno níže).

Mimořádná návrhová (MSÚ)

 • typ zatěžovacího případu, u kterého se předpokládá, že vnitřní síly jsou výsledkem mimořádné kombinace zatížení dle 6.4.3.3 normy EN 1990. Tento zatěžovací případ bude posuzován na mezní stav únosnosti při použití dílčích součinitelů spolehlivosti pro mimořádné kombinace.

Charakteristická (MSP)

 • typ zatěžovacího případu, u kterého se předpokládá, že vnitřní síly jsou výsledkem charakteristické kombinace zatížení dle 6.5.3a normy EN 1990. Tento zatěžovací případ bude posuzován na mezní stav použitelnosti - omezení napětí. Není dostupné v programu "Beton požár".

Kvazistálá (MSP)

 • typ zatěžovacího případu, u kterého se předpokládá, že vnitřní síly jsou výsledkem kvazistálé kombinace zatížení dle 6.5.3c normy EN 1990. Tento zatěžovací případ bude posuzován na mezní stav použitelnosti - omezení trhlin. Není dostupné v programu "Beton požár".

Častá (MSP)

 • typ zatěžovacího případu, u kterého se předpokládá, že vnitřní síly jsou výsledkem časté kombinace zatížení dle 6.5.3b normy EN 1990. Tento zatěžovací případ může být posuzován na mezní stav použitelnosti - omezení průhybu. Dostupné pouze v programu "Betonový výsek".

Pokud je použita volba "Síly spočteny podle teorie II.řádu", program počítá tento zatěžovací případ bez vlivu vzpěru, neboť předpokládá, že síly jsou již spočteny na deformované konstrukci.

Síly na řezu

Tato část slouží k zadání kombinace vnitřních sil, na které má být průřez posouzen. Zadat lze následující síly:

N

 • Normálová síla

My

 • Ohybový moment kolem osy Y (kladné hodnoty vyvolávají tah ve spodních vláknech průřezu)

Mz

 • Ohybový moment kolem osy Z (kladné hodnoty vyvolávají tah v levých vláknech průřezu)

Vz

 • Posouvající síla ve svislém směru (rovnoběžně s osou Z)

Vy

 • Posouvající síla ve vodorovném směru (rovnoběžně s osou Y)

T

 • Kroutící moment

Rozsah zadávaných veličin se liší dle programu a typu zatěžovacího případu.

Redukční součinitel návrhového zatížení (pouze program "Beton požár")

Redukční součinitel návrhového zatížení ηfi slouží k přepočtu vnitřních sil získaných pro základní návrhovou situaci za běžné teploty na úroveň návrhového zatížení při požární situaci. Postup stanovení přesné hodnoty součinitele je uveden v kapitole 2.4.2 normy EN 1992-1-2. Jako zjednodušení lze uvažovat pro ηfi hodnotu 0,7.

Koeficient trvání zatížení

Tento součinitel vyjadřuje podíl kvazistálé (dlouhodobé) složky zatížení v zatěžovacím případu. Hodnota 0 znamená, že zatěžovací případ neobsahuje kvazistálou (dlouhodobou) složku zatížení, hodnota 1,0 znamená, že veškeré zatížení v zatěžovacím případu je kvazistálé (dlouhodobé). Tento parametr se využívá při výpočtu součinitele dotvarování.

Poměr tuhosti výztuže a betonu

Pro návrhovou normu EN 1992-2 a kombinace typu "Kvazistálá" a "Charakteristická" lze nastavit poměr tuhostí výztuže a betonu, který je použit při výpočtu charakteristik a průběhu napětí ideálního průřezu. Za standardních podmínek je rozdíl tuhostí ideálního průřezu získán jako podíl modulů pružnosti oceli a betonu. Tento postup však nezohledňuje snížení modulu pružnosti betonu způsobené dotvarováním a podobné vlivy. Poměr tuhostí se zadává jako bezrozměrný součinitel αe.

Dialogové okno "Editace zatěžovacího případu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.