Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Odwierty

Ramka "Odwierty" służy do definiowania odwiertów (rzeczywistych, jak i fikcyjnych), które umożliwiają modelowanie poszczególnych warstw geologicznych (w zależności od ustawienia w ramce "Podstawowe dane") zwierciadeł wody gruntowej (w zależności od ustawienia w ramce "Woda"). 

W celu wprowadzenia punktów, które wyznaczają położenie poszczególnych odwiertów należy postępować w podobny sposób, jak podczas definiowania punktów terenu. Poza współrzędnymi należy wprowadzić nazwę odwiertu oraz miąższość warstw. Wygenerowany profil geologiczny można łatwo zmodyfikować wykorzystując opcję automatycznego obliczania wysokości Z na podstawie miąższości poszczególnych warstw.

Odwierty można definiować tylko w pierwszej fazie budowy. Program automatycznie zapewnia, aby dolna warstwa zawsze leżała poniżej górnej warstwy - "Przecinanie warstw" jest niedopuszczalne - warstwa dominująca jest zawsze górną warstwą.

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania na postawie ustawień wprowadzonych w ramce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na paskach narzędzi "Wizualizacja".

Ramka "Odwierty" - wprowadzanie, edycja

Ramka "Odwierty" - zdefiniowane odwierty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.