Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wpływ historii obciążania

Historia obciążenia ma znaczny wpływ na rozkład krzywej deformacji, a zatem także na wartości parametrów odkształceniowych. Następujący rysunek przedstawia krzywą odkształcenia (Δe = f(Δσef) schemat) wyprowadzoną na podstawie edometrycznego badania obciążenia odpowiadającemu na przykład piaszczystemu, zagęszczonemu gruntowi naturalnemu. 

Historia obciążenia a) Krzywa deformacji dla gruntów ilastych na podstawie badań edometrycznych b) Uproszczona interpretacja krzywej odkształcenia

Próbka gruntu była stopniowo obciążana w celu osiągnięcia poziomu naprężenia σbef, zależność naprężenie - odkształcenie (σbef  - ε) w przedziale a-b jest liniowe i oznaczone jako pierwotne lub dziewicze (tzn. pojawiła się ściśliwość względna). Po przekroczeniu poziomu naprężenia σbef próbka została sprężyście odciążona, a grunt przesunął się w górę przedziału b-c krzywej deformacji. Po dociążeniu, grunt przesunął się dół przedziału b-c aż do osiągnięcia pierwotnego naprężenia σbef przed odciążeniem. Przy obciążeniu powyżej σbef krzywa deformacji zbliża się asymptotycznie w przedziale d-e, do linii pierwotnej, której towarzyszy niesprężysta deformacja próbki gruntu. Taka złożona krzywa naprężenia - odkształcenia jest często upraszczana idealizowaną krzywą deformacji (rys. b). Taka krzywa charakteryzuje tak zwane grunty prekonsolidowane, które w przeszłości były poddawane dużym naprężeniom, a następnie były odciążane. Stopień prekonsolidowania (OCR) reprezentuje wówczas stosunek pomiędzy maksymalnym naprężeniem przed konsolidacją, jakiego grunt kiedykolwiek doświadczył, a aktualnym naprężeniem pionowym. Prekonsolidowane grunty zazwyczaj posiadają krzywą deformacji wyznaczoną przez punkty c-d-e. Zmiana nachylenia wzdłuż tej linii (wyznaczona mniej więcej punktem d) odpowiada pionowemu naprężeniu geostatycznemu σo (normalnie skonsolidowane grunty) lub parciu przed konsolidacją σc (prekonsolidowane grunty). Punkt ten wpływa na odkształcenie gruntu, które jest mniejsza w przedziale c-d w porównaniu z przedziałem d-e (gdzie dla większego stopnia prekonsolidowania zwiększa się odkształcenie gruntu). Dodatkowe charakterystyki deformacji, takie jak moduł deformacji po odciążeniu Ee, jednowymiarowy wskaźnik pęcznienia Ce, wskaźnik ściśliwości przy powtórnym obciążeniu Cr, itp. zostały wprowadzone w celu opisania tak złożonego zachowania gruntu. Aktualnie, najczęściej stosowanym parametrem jest wskaźnik dekompresji Cr odpowiedni do obliczenia osiadania gruntów prekonsolidowanych.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.