Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Sprawdzenie przekroju betonowego zbrojonego profilem stalowym

Sprawdzenie przekroju betonowego zbrojonego profilem stalowym przeprowadzane jest dla dwóch przypadków obciążenia:

  1. dla maksymalnej wartości momentu zginającego i odpowiadającej sile tnącej (Mmax + Q)
  2. dla maksymalnej siły tnącej i odpowiadającego momentu zginającego (Qmax + M)

W obydwu przypadkach obciążenie wchodzi do analizy łącznie z wpływem siły normalnej, która jest definiowana osobno. Wartość tej siły jest identyczna dla obydwu przypadków obciążeń. Siły wewnętrzne, przed analizą, mnoży się wstępnie przez współczynnik redukcji nośności. Współczynnik ten reprezentuje stopień niepewności przy określaniu teoretycznych wartości sił wewnętrznych i dlatego wprowadza do analizy z takimi wartościami pewną niezawodność. Wartość tego współczynnika jest ustalana wyłącznie przez użytkownika.

Sprawdzenie przekroju

Siły wewnętrzne wyznaczane w programie "Ściana analiza" uwzględniane są na 1 m bieżący konstrukcji. Z tego względu jednostki sił tnących Q to kN/m, a momentów zginających M to kNm/m. W celu przeprowadzenia wymiarowania poszczególnych przekrojów, przed wykonaniem analizy, siły te są przemnażane przez rozstaw a [m] w celu uzyskania ich wartości w środku ciężkości przekroju, tzn. siły tnącej Q w kN i momentu zginającego M w kNm.

Program wykonuje wymiarowanie przekroju betonowego zbrojonego profilem stalowym wyłącznie wedlug normy EN 1994-1-1.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.