Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotwy bierne z płytą kotwiącą

Wyboru "Rodzaju kotew" (w tym przypadku "Bierne z płytą kotwiącą") dokonuje się z listy rozwijanej w oknie dialogowym "Nowa kotew".

Przy definiowaniu kotew Biernych z płytą kotwiącą konieczne jest podanie następujących parametrów:

  • Parametry kotew - głębokość, długość całkowita, rozstaw
  • Sztywność kotew - średnica kotwy ds lub powierzchnia przekroju poprzecznego kotwy A, moduł sprężystości E
  • Parametry do wymiarowania kotew (nośność na zerwanie, nośność na wyciąganie z gruntu jest opisana poniżej)

Definiowanie parametrów kotew

Obliczenia kotew biernych z płytą kotwiącą

Kotwy tego typu zbudowane są z pręta o określonej długości oraz elementu kotwiącego na końcu.

Nośność na wyciąganie z gruntu jest równa parciu biernemu na wysokości elementu kotwiącego, zredukowanemu poprzez współczynnik k:

Dla h = 0:

Dla h ≥ b - bD:

gdzie:

h

-

wysokość nadkładu gruntu nad elementem kotwiącym

bD

-

szerokość płyty kotwiącej

b

-

rozstaw elementów kotwiących

hD

-

wysokość elementu kotwiącego

zB

-

głębokość dolnej krawędzi elementu kotwiącego

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

Współczynnik k jest interpolowany dla wartości pośrednich h.

Wyznaczenie nadkładu gruntu nad elementem kotwiącym:

gdzie:

z

-

zagłębienie elementu kotwiącego

Całkowita nośność na wyciąganie jest aktywowana w przypadku, gdy czynny i bierny klin gruntu nie przecinają się.

Minimalna wymagana długość pręta dla nośności na wyciąganie wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego

h

-

wysokość obudowy wykopu

W przypadku, gdy długość pręta l jest krótsza od minimalnej wymaganej dlugości lmin, parcie bierne uwzględniane jest z przecięcia czynnego i biernego klina gruntu.

Zasada wyznaczania minimalnej wymaganej długości pręta

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.