Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenia sejsmiczne

Ramka "Obciążenia sejsmiczne" służy do definiowania parametrów obciążeń sejsmicznych. Kierunki zdefiniowanych efektów obciążeń sejsmicznych wyświetlane są na pulpicie.

W celu prawidłowego przebiegu analiz numerycznych i skutecznego uzyskania zbieżności wyniku należy zdefiniować obszar, w którym przewidywana jest powierzchnia poślizgu. W obszarze tym, poziome i pionowe przyspieszenia oddziałują na elementy skończone (por. rysunek). Elementy skończone zlokalizowane poza tym obszarem nie są dotknięte oddziaływaniem obciążeń sejsmicznych. Obszar z obciążeniami sejsmicznymi nie powinien dotykać krawędzi (brzegów) modelu, ponieważ może to utrudnić uzyskanie wyniku.

Ramka zawiera tabelę z listą zdefiniowanych punktów obszaru. Definiowanie obszaru jest jednakowe jak zwykłe definiowanie warstw.

W przypadku, gdy brak jest danych pomiarowych dotyczących wartości współczynników przyspieszenia kh i kv, współczynniki te mogą być wyznaczone według podejścia zaczerpniętego z normy EN 1998-5.

Ramka "Obciążenia sejsmiczne"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.