Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Budowy liniowe

Ramka "Budowy liniowe" służy do wprowadzania konstrukcji liniowych do terenu.

W celu wprowadzenia linii, które wyznaczają położenie poszczególnych budów liniowych należy postępować w sposób podobny do definiowania krawędzi terenu (za pomocą tabeli lub myszy). Okno dialogowe "Nowa budowa liniowa" ("Edytuj budowę liniową") umożliwia określenie nazwy i rodzaju budowy liniowej:

"Ciągła budowa liniowa" definiowana jest współrzędnymi punktu początkowego i końcowego (tabela jest częścią okna dialogowego). Z rozwijanej listy można wybrać określony program obliczeniowy (Osiadanie, Stateczność zbocza, MES…). W celu uruchomienia programu należy użyć ramki "Aktywacja". Kształt terenu i warstwy są przenoszone w ten sam sposób, jak przyporządkowywanie gruntów do warstw. 

"Linia z punktami" jest definiowana współrzędnymi łamanej linii i może być używana do określania nowej budowy punktowej. Budowy punktowe definiuje się w tabeli "Budowy punktowe na linii", która jest częścią okna dialogowego "Nowa budowa liniowa". Ramkę "Aktywacja" stosuje się następnie do uruchomienia programu obliczeniowego i przeniesienia miąższości warstw oraz przyporządkowania gruntów w programie.

Budowy liniowe można definiować, tylko jeżeli prawidłowy model terenu został wygenerowany.

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania na postawie ustawień wprowadzonych w ramce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na paskach narzędzi "Wizualizacja".

Okno dialogowe "Edycja budowy liniowej"- Dodaj, Edytuj

Ramka "Budowy liniowe" - zdefiniowane budowy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.