0

GEO5 software

EULA

Licenční smlouva s koncovým uživatelem společnosti Fine spol. s r.o. (EULA)


Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen “Licenční smlouva”) stanoví podmínky, za kterých je Vám, jakožto Nabyvateli licence, společnost Fine ochotna udělit licenci k používání Software (definice níže). Podmínky této Licenční smlouvy jsou pro Vás právně závazné bez ohledu na to, zda Vám byl Software dodán přímo společností Fine nebo prostřednictvím Prodejce (definice níže).

 

Uzavření licenční smlouvy

K uzavření Licenční smlouvy dochází zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím s podmínkami v licenční smlouvě” při instalaci Software nebo uhrazením Licenčního poplatku (definice níže) za Software. Nákupem na e-shopu odběratel potvrzuje, že nákup provedl jako osoba povinná k dani ( §5 Zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v aktuálním znění ). Prohlášení je nevratné.

 

Udělení licence

Fine Vám uděluje nevýhradní a nepřenositelné právo k instalaci a používání Software včetně Dokumentace na Vašem vlastním zařízení nebo na zařízeních, které jsou pod Vaší kontrolou, a to za podmínky, že dojde k úhradě Licenčního poplatku, pokud je požadován, a dále za podmínky řádného plnění povinností dle této Licenční smlouvy.
Licence není přenositelná na jiné právnické subjekty bez souhlasu společnosti Fine. Postoupení Software jiným právnickým subjektům umožňuje Korporátní licence (viz Druhy licencí). 

Definice pojmů

Software – počítačové programy vyvíjené společností Fine.

Licenční poplatek – poplatek za Licenci, který uhradíte jako protiplnění za poskytnutí Licence a rovněž za poskytování Fine Maintenance, pokud je tato služba součástí Licence.

Prodejce – osoba, která je autorizovaným prodejcem společnosti Fine.

Nabyvatel licence – označení pro stranu, která nabývá Licenci, kterou jste buď Vy jako fyzická osoba nebo obchodní korporace či jiná právnická osoba.

Dokumentace – uživatelská dokumentace týkající se Software.

Chyba – vada nebo chyba Software, která podstatným způsobem brání v provozování Software v souladu s Dokumentací.

Nekomerční použití – použití Software k demonstračním a testovacím účelům a také pro výzkum a výuku. Použitím Software pro výzkum a výuku je myšleno použití výhradně pro vzdělávací účely.

Fine Maintenance – program podpory a údržby Software pro trvalé licence. Blíže vysvětleno v sekci Uživatelská podpora.

Předplatné – licence založená na předplatném. Blíže vysvětleno v sekci Typy Licencí.

 

Typy licencí

Licence Vás opravňuje k užití Software v souladu s parametry Licence a s podmínkami této Licenční smlouvy. Typ licence je dán jednak způsobem použití (lokální, síťová), způsobem financování (trvalá licence, pronájem) a účelem za kterým je licence poskytnuta (komerční, výuková, demoverze).

Lokální licence

 • Lokální licence s hardwarovým klíčem

Software je možné instalovat na libovolný počet počítačů s tím, že Software funguje jen na počítači, ke kterému je právě připojen lokální hardwarový klíč. Software lze instalovat do jednoho nebo více lokálních klíčů podle Vašich individuálních požadavků.

 • Lokální licence se softwarovým klíčem

Software je možné instalovat a používat pouze na jednom počítači. 

 

Síťová licence

 • Síťová licence s hardwarovým klíčem

Software je možné používat v počítačové síti, popř. na virtuálních strojích. Maximální počet uživatelů, kteří mohou Software používat současně v určitém okamžiku, je dán počtem zakoupených licencí, tj. přístup k Software může mít neomezeně mnoho uživatelů, ale v daném okamžiku s ním může pracovat vždy jen tolik uživatelů, kolik je zakoupeno licencí.

 • Korporátní licence (Enterprise licence)

Korporátní licence umožňuje použití Software více právnickými subjekty v rámci korporace (např. mateřskou firmou a jejími dceřinými společnostmi).

Předplatné

Licence formou předplatného se uděluje na období 1 roku po uhrazení odpovídajícího licenčního poplatku. Po dobu aktivního předplatného je uživateli vždy k dispozici aktuální verze software. Předplatné je možné prodloužit (při platbě kartou může být prodlouženo automaticky v případě, že si tak uživatel zvolil při nákupu licence). Pokud nebude uhrazen poplatek na další období, předplatné automaticky zanikne.

Trvalá licence

Trvalou licenci je možné používat po neomezenou dobu a to ve verzi, která byla zakoupena. Nové verze je možné získat prostřednictvím předplacení programu podpory Fine Maintenance popř. zakoupením Jednorázového upgrade.

Výuková licence

Výukové licence jsou určeny pouze pro nekomerční použití.

Demoverze / Zkušební licence

Demoverze / Zkušební licence může být poskytována zdarma a je určena výhradně pro nekomerční účely.

 

Ochrana Software

Software je dodáván společně se softwarovými nebo hardwarovými klíči, které jsou nositeli licence a chrání produkty před nelegálním použitím nebo kopírováním. Ztráta klíče má za následek ztrátu licence.

V případě poškození hardwarového klíče, je možnost vytvoření nového klíče za standardní cenu dle ceníku. Nutnou podmínkou je vrácení poškozeného klíče. Softwarový klíč je vázán na hardware daného počítače. Při zakoupení nového počítače lze bezplatně softwarový klíč přesunout.

 

Prohlášení 

Fine prohlašuje a zaručuje, že Software je majetkem společnosti Fine a že má právo licencovat Software. 

 

Omezená záruka

Fine nezaručuje a nemůže zaručit výsledky, kterých lze dosáhnout použitím Software. V souladu s tím je Software poskytován „jak stojí a leží“, bez dalších záruk a s vyloučením zákonné odpovědnosti za vady v největším možném přípustném rozsahu. Společnost Fine neposkytuje žádné další záruky ve vztahu k Software, ať již výslovné nebo předpokládané, zákonné nebo jiné, včetně, nikoli však výlučně, záruk za obchodovatelnost, titul a vhodnost pro určitý účel. Celé riziko, pokud jde o kvalitu a výkon Software, nese Nabyvatel licence.

Společnost Fine poskytuje záruku za to, že Software bude fungovat:

(a) v souladu s popisem vlastností Software na webu společnosti Fine;

(b) v souladu se všemi příslušnými zákony a společnost Fine bude udržovat všechny licence, povolení, certifikáty a souhlasy, které jsou nezbytné, nebo které mohou být požadovány pro užívání Software Nabyvatelem licence podle této Smlouvy;

(c) takovým způsobem, aby nezpůsobil žádnou chybu, nefunkčnost nebo snížení výkonu jakéhokoli souvisejícího hardwaru, softwaru, produktů nebo systémů Nabyvatele licence; a

(d) způsobem, který nezpůsobí žádné přerušení podnikání Nabyvatele licence (kromě nevyhnutelného přerušení, které je vyžadováno k řádnému provedení aktualizace Software, a které je mezi stranami dohodnuto před tím, než k tomu dojde).

V případě, že dojde k porušení záruk společností Fine, může Nabyvatel licence podle své volby:

(a) požadovat, aby společnost Fine odstranila chyby (jsou-li odstranitelné) v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Nabyvatel licence, a to ne méně než 30 dnů; nebo

(b) ukončit tuto dohodu a požadovat vrácení poměrné části Licenčního poplatku, za časové období, během kterého nebyl Software funkční, maximálně do celkové výše Licenčního poplatku.


Záruka se nevztahuje na žádnou licenci poskytovanou bezplatně.

 

Omezení odpovědnosti

Společnost Fine, ani její Prodejci v souvislosti s Licenční smlouvou a jejím plněním neodpovídají za ztrátu příjmů, ušlý zisk, ztrátu výroby, přerušení podnikání, náklady způsobené prodlením, ztrátu možnosti užití, ztracené nebo nepřesné údaje, nebo za jakékoli nepřímé zvláštní, náhodné, podmíněné nebo následné škody jakéhokoli druhu i když o možnosti takové škody byly předem informováni.

 

Omezení

Nabyvatel licence není oprávněn:

 • provádět zpětné rozbory, dekompilace nebo rozkládání softwaru vyjma případů vyplývajících z právních předpisů, kdy je to nevyhnutelné k získání informací nezbytných k dosažení vzájemné spolupráce nezávisle vytvořeného programu s tímto softwarem nebo s jiným programem, pokud tyto informace nejsou pohotově poskytnuty společností Fine nebo nejsou dosažitelné jiným způsobem,
 • bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fine předat, šířit, pronajmout, půjčit, prodat, poskytnout sublicenci nebo jinak převést software, dokumentaci nebo jejich části nebo práva udělená touto licenční smlouvou na jakoukoliv další osobu,
 • odstranit, pozměnit nebo zakrýt jakékoliv nápisy, etikety nebo značky ze softwaru nebo z dokumentace,
 • Pro jakýkoliv účel software nebo dokumentaci upravovat, překládat, přizpůsobovat nebo na jejich základě navrhovat nebo vytvářet odvozená díla,
 • použít jakékoliv zařízení, software nebo jiný prostředek s cílem obejít nebo odstranit jakoukoli formu ochrany proti kopírování použitou společností Fine v souvislosti se softwarem, nebo používat software s hardwarovým klíčem, autorizačním kódem, sériovým číslem nebo jiným zařízením na ochranu proti kopírování, které nebyly dodány společností Fine nebo autorizovaným prodejcem společnosti Fine,
 • užívat Software za účelem vývoje jiného software.

Dodací podmínky 

Software je poskytován prostřednictvím nástroje “Osobní Instalace”, který je dostupný na webu společnosti Fine. Nástroj rovněž zajišťuje budoucí aktualizace.

Software může být provozován pouze na takovém zařízení, které splňuje technické
parametry popsané v “Nárocích na hardware a software” na webu společnosti Fine.
 

Uživatelská podpora

Základní technická podpora je poskytována zdarma emailem nebo prostřednictvím formuláře technické podpory. Základní technická podpora je poskytována i pro starší verze Softwaru, Fine si však vyhrazuje právo ukončit technickou podporu u verzí, k níž existují k aktuálnímu datu alespoň dvě nové verze.

V rámci Předplatného Software (nebo služby Fine Maintenance) je poskytována prioritní technická podpora
 a nejnovější verze programů prostřednictvím internetu.

Prioritní podpora (technická hotline, odborné poradenství) prostřednictvím emailu a telefonu je poskytována v pracovní dny 9:00-12:00 a 13:00-16:00 h. Update a upgrade Software (včetně Dokumentace) je poskytován prostřednictvím Internetu.

Předplatné platí po dobu jednoho roku od data nákupu a lze obnovit na základě proforma faktury vystavené společností Fine. Předplatné lze prodloužit v Online Obchodě, kde si můžete také nastavit automatické obnovení platby.

Fine Maintenance může být zakoupena samostatně k trvalé licenci.

Poplatek za služby Fine Maintenance je hrazen vždy na období jednoho roku ode dne zakoupení programu a je splatný na základě faktury vystavené dodavatelem. Poplatek se počítá dle aktuálního ceníku platného ke dni vystavení faktury. Uživatelé trvalých licencí mohou aktuální verzi Software získat také prostřednictvím Jednorázového Upgrade.

 

Změny smlouvy

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi Fine a Nabyvatelem licence. Jakákoliv změna této smlouvy není závazná, pokud není písemná a podepsaná oprávněným zástupcem každé strany.

 

Ochrany osobních údajů

Nabyvatel licence souhlasí s tím, že:

 • společnost Fine nebo její Prodejce mohou použít osobní údaje ke zpracování objednávky a poskytnutí technické podpory. Společnost Fine se zavazuje zpřístupnit osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném.
 • společnost Fine může načíst hardwarový otisk prstu počítače, na kterém by měl být software použit, a informace o SW / HW klíči pro správné poskytnutí softwarové licence.
 • Fine podniká přiměřené kroky k ochraně osobních údajů klienta před neoprávněným přístupem, použitím nebo prozrazením osobních údajů. A že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou - viz https://www.fine.cz/geotechnicky-software/ochrana-osobnich-udaju/