Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Studentská soutěž

Soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci – Ročník 2017

Společnosti Fine, výrobce stavebního softwaru a Mott MacDonald CZ, inženýrská, projektová a poradenská společnost, vyhlašují 11. ročník soutěže o nejlepší závěrečnou práci roku 2017 zaměřenou na řešení geotechnických úloh.

Podrobná pravidla soutěže

Podmínky účasti v soutěži

 • Soutež se vypisuje ve dvou kategoriích – diplomové a bakalářské práce.
 • Soutěže se mohou zúčastnit studenti stavebních oborů vysokých škol ČR a SR, kteří v akademickém roce 2016/2017 podají a úspěšně obhájí diplomovou, resp. bakalářskou práci, ve které při řešení zadaného tématu použijí software firmy FINE s.r.o. nebo výpočetních programů jiných výrobců.
 • Ve vyhlášeném ročníku se do soutěže přijímají pouze úspěšně obhájené diplomové, resp. bakalářské práce.
 • Vedoucí diplomové, resp. bakalářské práce může doporučit zařazení práce do soutěže spolu s popisem, v čem práce vyniká.
 • Práce může být do soutěže přihlášena pouze jednou a v jedné kategorii.
 • Do 7. října 2017 (po obhajobě práce, resp. absolvování SZZ) je nutné doručit na adresu společnosti FINE s.r.o. podklady v tištěné formě:
  • jeden úplný výtisk bakalářské, resp. diplomové práce, (pokud možno, dodat rovněž v PDF formátu)
  • kopie posudků recenzenta a vedoucího diplomové (bakalářské) práce
  • potvrzení o obhájení práce
  • závaznou přihlášku do soutěže s čitelně vyplněnými kontaktními informacemi
  • doporučení vedoucího bakalářské, resp. diplomové práce k zařazení práce do soutěže (není nutné).
 • Do 6. října 2017 je rovněž nutné zaslat anotaci práce v elektronické podobě na hotline@fine.cz.

Hlavní kritéria pro hodnocení prací

 • Správnost výběru aplikace a použitých metod řešení zadaného problému
 • Přínos a možnosti praktického využití získaných výsledků
 • Celková úroveň práce

Vyhodnocení soutěže

 • Hodnocení prací proběhne ve dvou kolech.
 • V 1. kole soutěže hodnotitelská komise vybere 4-6 nejlepších diplomových a 4-6 bakalářských prací, jejichž autoři budou pozváni na osobní prezentaci výsledků své práce.
 • Ve 2. kole určí hodnotitelská komise pořadí diplomových, resp. bakalářských prací na prvních třech místech a navrhne jejich ocenění s ohledem na přidělené finanční prostředky. Připouští se možnost vyhodnocení dvou prací na jednom umístění, případně některé umístění neobsadit.
 • Organizátor soutěže hradí cestovní náklady (autobus, vlak - ČR, SR) účastníkům 2. kola a slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.
 • Hodnotitelská komise je sestavena minimálně ze 3 členů (1 zástupce VŠ, 1 zástupce společnosti Fine s.r.o., 1 zástupce společnosti Mott MacDonald CZ s r.o.). Předsedou komise je zástupce společnosti Fine s.r.o., členem komise nemůže být vedoucí přihlášené diplomové, resp. bakalářské práce.
 • Veškeré podklady předává předsedovi hodnotitelské komise pověřený pracovník firmy Fine s.r.o.
 • Způsob práce a vlastní rozhodnutí o stanovení pořadí je plně v pravomoci hodnotitelské komise.
 • Hodnotitelská komise dále rozhodne, zda diplomové či bakalářské práce, které se neumístí na prvních třech místech v tematických skupinách, budou oceněny za vynikající úroveň.

Vyhlášení výsledků soutěže

 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v listopadu 2017.
 • Předání diplomů a finančních odměn pro oceněné práce provede předseda nebo jím pověřený člen hodnotitelské komise v průběhu konference.

Odměna za nejlepší práce

Nejlepší práce budou oceněny finanční odměnou:

V kategorii diplomové práce
1. místo 20 000 Kč
2. místo 10 000 Kč
3. místo 5 000 Kč

V kategorii bakalářské práce
1. místo 10 000 Kč
2. místo 5 000 Kč
3. místo 2 500 Kč

Výsledky soutěže a abstrakty vítězných prací budou uveřejněny v časopise Geotechnika. Výherci z obou kategorií získají volný vstup na konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 2017.

Průběh soutěže

 • 6. října 2017 – Termín pro doručení podkladů
 • Říjen 2017 – Vyhlášení výsledků 1. kola a kontaktování soutěžících e-mailem příp. telefonicky
 • Konec října 2017 – 2. kolo soutěže - osobní prezentace soutěžních prací (místo konání 2. kola bude upřesněno)
 • 13. listopadu 2017 – Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen na konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB BRNO 2017
 • Listopad 2017 – uveřejnění výsledků soutěže na internetových stránkách organizátora

Závěrečná ustanovení

 • Organizátoři soutěže si vyhrazují právo použít části prací a informace o jejich autorech ve svých informačních a reklamních materiálech, zveřejňovat je v časopisech, umísťovat je na internetových stránkách organizátorů apod.
 • Soutěžní komise si vyhrazuje právo změnit způsob rozdělení cen nebo neudělit cenu v případě nedostatečné kvality či využitelnosti oceněných prací.
 • Práce přihlášené do soutěže ani další předané materiály se nevracejí.
 • Ve všech sporných otázkách či výjimečných okolnostech platí konečné rozhodnutí soutěžní komise.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výsledky soutěže nelze zpochybnit soudní cestou.


V Praze dne 13.07.2017