Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Polní zkoušky

GEO5 umožňuje výpočty konstrukcí přímo na základě dat z polních zkoušek (SPT, CPT, DMT, PMT). Veškeré polní zkoušky lze zpracovávat v programu Stratigrafie.

Programy využívající data z polních zkoušek

Hlavním vstupním údajem geotechnických programů jsou obvykle parametry zemin, které by měly být určeny na základě geologického průzkumu a laboratorních zkoušek – v případě výpočtů z polních zkoušek tato data nepotřebujeme a základním vstupem jsou právě naměřené hodnoty polních zkoušek.

Programový systém GEO5 obsahuje množství programů, které umožňují načíst přímo výsledky polní zkoušky (CPT – statická penetrační zkouška, DMT – dilatometrická zkouška, PMT – pressiometr Menard, SPT – standardní penetrační zkouška).

Program Pilota CPT umožňuje výpočet únosnosti a sedání pilot na základě statické penetrační zkoušky (CPT) a standardní penetrační zkoušky (SPT).


Program Patky CPT umožňují návrh a posouzení plošného základu na základě statické penetrační zkoušky (CPT) a standardní penetrační zkoušky (SPT).

V programu Patky lze počítat sednutí na základě dilatometrické zkoušky (DMT).

Program Mikropilota umožňuje dopočet modulu reakce podloží na základě zkoušek z pressiometru (PMT) a standardní penetrační zkoušky (SPT).

Program Pažení posudek umožňuje výpočet modulu reakce podloží na základě zkoušek z pressiometru (PMT) a dilatomeru (DMT).


Veškeré polní zkoušky lze zpracovávat v programu Stratigrafie, a vytvářet z nich geologický model podloží. K programu je dostupný modul Stratigrafie - Dokumentace pro tvorbu podrobné dokumentace o provedených zkouškách a modul Stratigrafie - Řezy pro tvorbu geologických řezů.

Pracovní postup ve Stratigrafii

Pracovní postup můžeme rozdělit do tří kroků. Základem je tvorba dokumentace vrtů, poté tvorba inženýrsko-geologických řezů a z nich vytvoření 3D modelu podloží.

Vytvořený model lze dále upravovat pomocí modulu Stratigrafie - Zemní práce.

Moduly Stratigrafie

Modul Stratigrafie - Dokumentace je určen k tvorbě podrobné dokumentace o provedených zkouškách jako jsou vrty, kopané sondy, hydrogeologické vrty, CPT, SPT, dynamické penetrace a další. Výhodou je i možnost vytváření uživatelem vlastních protokolů a jednoduché vkládání vlastních přidaných dat.

Modul Stratigrafie - Řezy umožňuje snadnou tvorbu IG řezů bez nutnosti použití dalších CAD programů. Geologickou interpretaci je možné provést propojením jednotlivých vrstev. Do vytvořeného řezu lze vykreslit i hladiny podzemní vody, stavby a vložit libovolné uživatelské popisy.

Modul Zemní práce je určen k modelování staveb (základových jam, liniových staveb, silnic, lomů, výsypek a svahů) a výpočtům kubatur zemních prací a posunů terénu. Dále umožňuje zkonstruovat řezy a exportovat je do programů GEO5.

Další moduly se připravují pro interakci základu a podloží, vyhodnocování a zpracování laboratorních zkoušek.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.