Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parametry hornin

Orientační parametry hornin v závislosti na pevnosti horniny v prostém tlaku

Pevnost horniny v prostém tlaku σci [MPa]

Pevnostní parametr horniny podle Hoeka

mi [-]

GSI

[-]

Soudržnost horniny c [kPa]

Úhel vnitřního tření horniny φ [°]

150

25

75

7000 - 13000

46 - 68

80

12

50

3000 - 4000

30 - 65

50

16

75

2000 - 4000

40 - 60

30

15

65

1000 - 2000

40 - 60

20

8

30

400 - 600

20 - 44

15

10

24

300 - 500

24 - 38

5

10

20

90 - 100

23 - 28

Na rozdíl od zemin (soudržných i nesoudržných) je u hornin velikost úhlu vnitřního tření (někdy se používá i název úhel smykové pevnosti) hodnotou proměnnou, závislou na napjatosti horniny. Graficky je dána úhlem tečny k Mohrově obálce mezních kružnic napětí. Hodnota úhlu φ se postupně zmenšuje s rostoucí hodnotou osového napětí σ. Je-li dosaženo v hornině plastického stavu, je úhel φ = 0. Jako representativní hodnota úhlu vnitřního tření φ se označuje hodnota φ0, příslušná napětí σ = 0. V praxi se obvykle část Mohrovy obálky mezi kružnicí tahovou Rt a kružnicí tlakovou Rd nahradí tečnou k oběma kružnicím (viz obr.). Velikost úhlu vnitřního tření se pak určí rovnicí:

Určení φ0 z Mohrovy kružnice

Orientačně lze úhel vnitřního tření stanovit odměřením úhlu smykových rovin na zbytcích zkušebního tělíska s použitím následujícího vztahu:

Některé orientační hodnoty:

písčité slepence nezvětralé, málo rozpukané

35 - 44°

jílovité břidlice nezvětralé středně rozpukané

30 - 40°

celistvý tuf nezvětralé středně rozpukané

33 - 42°

diabas nezvětralý

39 - 50°

buližník nezvětralý málo rozpukaný

45 - 52°

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.