Nacházíte se v sekci: Softwarové produkty / Geotechnický software GEO5 / MKP

GEO5

Geotechnický software

« Zpět na programy GEO5

MKP – Geotechnické výpočty metodou konečných prvků

Program je určen k modelování řady geotechnických úloh jako například:

Ukázky programu MKP

Výpočet stabilityVygenerovaná síť s výpočtem napjatostiVýpočet napjatosti


 • sedání terénu
 • pažící konstrukce
 • kotvené opěrné konstrukce
 • stabilita svahu
 • nosníky na podloží
 • výpočty výrubů, tunelů aj.

Materiálové modely

Materiálový model se snaží věrohodně popsat chování zeminy, resp. horniny. K dispozici jsou tyto materiálové modely:

 • lineární model
 • modifikovaný lineární model
 • Mohr–Coulomb
 • Drucker–Prager
 • modifikovaný Mohr–Coulomb
 • modifikovaný Cam Clay

Korektor geometrie

Program má zabudovaný automatický korektor zadané geometrie. Rozhraní zemin, nové konstrukce, popř. pracovní etáže (postupné pobírání tunelu, hloubení stavební jámy) se mohou zadávat libovolně přes sebe. Před generací sítě konečných prvků program sám najde průniky všech zadaných linií, najde veškeré uzavřené oblasti a vytvoří adekvátní model. Zadání i velmi složité konstrukce se tak stává velmi jednoduchou a především rychlou záležitostí.

Generátor sítě

Program má zabudovaný automatický generátor sítě, který značně usnadňuje tuto úlohu. Program pracuje s tříuzlovými nebo šestiuzlovými trojúhelníkovými prvky. Síť se generuje s konstantní hustotou pro celou úlohu, ale je možné kolem linií, respektive bodů, definovat její zahuštění. Vygenerování odpovídající sítě do složité úlohy je otázkou maximálně několika minut.

Okrajové podmínky

Program obsahuje automatický generátor okrajových podmínek, takže u běžných úloh se uživatel o okrajové podmínky nemusí vůbec starat. V případě potřeby lze zadat další okrajové podmínky (kloub, vetknutí, vynucenou deformaci, pružinu) kdekoliv v masívu.

Nosníky

Pro modelování nosníků, ostění, resp. pažících konstrukcí, jsou určeny nosníkové prvky. Na těchto prvcích můžeme získat průběhy vnitřních sil (ohybový moment, normálová síla a posouvající síla). Nosníkové prvky se zadávají již při definování konstrukce (topologie) na předem zadané linie. Parametry nosníků je možno v jednotlivých fázích výpočtu měnit (např. postupné zesilování stěny tunelu) nebo lze nosník z výpočtu zcela vypustit.

Kotvy, geovýztuhy, rozpěry

Program umožňuje zadat libovolné množství kotev, rozpěr nebo geovýztuh. Kotevní prvky jsou definovány počátkem a koncem prvku a jeho tuhostí. Zachycení koncových bodů do sítě konečných prvků provádí program automaticky, takže kotva může být zadána kamkoliv do masívu nezávisle na síti. Pro snadné zadání lze kotvu také umístit na terén nebo jednotlivá rozhraní.

Přitížení

Program umožňuje zadat ve fázích libovolné množství přitížení (pásové, lichoběžníkové, přímkové). Přitížení může působit buď na zadané rozhraní nebo kdekoliv v masívu. Zadané přitížení lze v dalších fázích buď vyrušit, nebo změnit jeho velikost.

Voda

V programu jsou tři možnosti zadání podzemní vody:

 • Hladina podzemní vody se zadává jako průběžné rozhraní pod i nad terén.
 • Hodnoty pórového napětí se zadávají pomocí izolinií. První izolinie je vždy totožná s terénem, další se zadávají libovolně do masívu. Hodnoty mezi izoliniemi se ve výpočtu lineárně interpolují.
 • Hodnoty koeficientu Ru se zadávají pomocí izolinií. První izolinie je vždy totožná s terénem, další se zadávají libovolně do masívu. Hodnoty mezi izoliniemi se ve výpočtu lineárně interpolují.

Výstupy výsledků

Program umožňuje zobrazovat:

 • skalární veličiny v masívu formou izoploch resp. izolinií (napětí, deformace, přetvoření)
 • deformovanou a nedeformovanou konstrukci
 • průběhy veličin na nosnících (ohybový moment, posouvající síla, normálová síla)
 • vektory deformací
 • síly v kotvách, v rozpěrách

Výsledky lze vykreslovat buď celkové, nebo změny veličin oproti minulým fázím.

Stabilitní výpočty

V každé fázi budování program umožňuje počítat stabilitu konstrukce. Program při výpočtu stability redukuje zadané hodnoty úhlu vnitřního tření a soudržnosti zemin a hledá okamžik, kdy dojde ke ztrátě stability dané konstrukce a její nestabilitě. Výsledkem výpočtu je pak stupeň stability, který odpovídá klasickým stabilitním metodám.

Program podporuje import a export dat ve formátu DXF

Možnosti programu MKP lze rozšířit zakoupením modulu Proudění nebo Tunel.

Program vznikal ve spolupráci s týmem odborníků ze stavební fakulty ČVUT v Praze. Odborným garantem je Doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.

Vývoj programu se prováděl za podpory grantu AV ČR č. 1ET410430516 „Spolehlivostní analýza geotechnických konstrukcí pomocí MKP“ projektu „Informační společnost“.

Ukázka výstupu z programu MKP

Ukázka výstupu z programu MKP

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezené množství obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Automatická aktualizace obrázků při změně dat

Další informace o tvorbě výstupního dokumentu.
Cena programu:

58 750,- Kč

Poskytujeme slevy při zakoupení více licencí!

Pro koupi programu navštivte internetový obchod nebo nás neváhajte kontaktovat.GEO5 verze 17

 • Mikropilota - Bustamante
 • Posouzení tažené patky
 • Inženýrské manuály
  - Piloty a MKP

» více o GEO5 verze 17

Společně s programem doporučujeme zakoupit

 • Modul Tunel – Výpočty tunelů metodou konečných prvků
 • Modul Proudění – Výpočet ustáleného proudění v zemním masívu

Demoverze GEO5
Hlavní navigace:

Jazyk: česky